SErvices ( บริการของเรา )

  1. ระบบตู้สาขา โทรศัพท์แบบไอพี (IP PBX) และระบบบริการศูนย์ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (Contact Center).
  2. ระบบห้องชุดประชุมทางไกล (Room Video Conference) และระบบชุดประชุมทางไกลแบบหลายจุด (MCU).
  3. ระบบ Cloud การประชุมทางไกล (Video Conference on cloud) และระบบ Cloud ตู้สาขา โทรศัพท์แบบไอพี (IP PBX on cloud).
  4. ระบบภาพและเสียงสำหรับห้องประชุม (Video Wall and Sound System).
  5. ระบบเสียงตามสายภายในและภายนอกอาคาร
  6.  บำรุงรักษาระบบชุดประชุมทางไกล (Video Conference) และตู้สาขา โทรศัพท์แบบไอพี (IP PBX).

ucgangster1